Header VN

TUYÊN BỐ CẦN THƠ

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 10

tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam,

từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2016

**

 

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 10 với chủ đề: “Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững” diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2016 tại thành phố Cần Thơ với sự tham dự của đại diện các địa phương Việt Nam và Pháp, đại diện các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp hai nước.

Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp cần thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của các địa phương hai nước sau khi Pháp tiến hành cải cách hành chính địa phương và Việt Nam đang triển khai chuyển đổi cơ cấu do môi trường kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng đang có nhiều thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường hơn nữa các nội dung hợp tác và tạo điều kiện để có sự phát triển đồng đều, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm thực hiện những ưu tiên hợp tác mà Hội nghị 10 tập trung thảo luận.

Chúng tôi, các địa phương Việt Nam và Pháp, nhất trí như sau:

1. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, trong đó xúc tiến du lịch là một trọng tâm, để lĩnh vực này trở thành bộ phận then chốt trong hợp tác giữa các địa phương. Hợp tác giữa các địa phương cần tạo môi trường thuận lợi cho trao đổi kinh tế giữa hai nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, sự hợp tác giữa các địa phương cần coi trọng yếu tố trên cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm để có thể ứng phó một cách lâu dài với những thách thức trong thời gian tới và bảo đảm sự phát triển của các địa phương trên tinh thần cùng có lợi.

2. Chúng tôi nhấn mạnh các chương trình giáo dục, đào tạo và y tế là những điểm sáng của hợp tác giữa các địa phương. Đó là những đòn bẩy cho sự sáng tạo, cho sự phát triển kinh tế của địa phương và thể hiện tính năng động cũng như sự đa dạng trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Tại các thành phố lớn cũng như tại các địa phương lân cận, các lĩnh vực này giúp tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức y tế và môi trường, quản lý rủi ro và quản lý nguồn lực.

3. Chúng tôi khẳng định năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu là một mục tiêu ưu tiên để bảo đảm sự phát triển bền vững của các địa phương Việt Nam. Đây là thách thức lớn đối với cả hai nước và đặc biệt đối với Việt Nam, một trong những quốc gia bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Hợp tác trong lĩnh vực này đòi hỏi một kế hoạch hành động đồng bộ và liên lĩnh vực, tính tới toàn bộ các yếu tố liên quan đến môi trường. Trong đó, chúng tôi nhấn mạnh đến các tác động tới nông nghiệp và ngư nghiệp, những lĩnh vực then chốt trong cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương Việt Nam. Chúng tôi, các địa phương Việt Nam và Pháp, cam kết thực hiện đầy đủ các mục tiêu này một cách phù hợp với chức năng của mình và thông qua quan hệ hợp tác đa đối tác.

4. Chúng tôi nhất trí đánh giá các vấn đề quản lý và quy hoạch đô thị luôn là những thách thức lớn trong phát triển ở các địa phương. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các đô thị Việt Nam và Pháp tham gia tích cực vào việc thực hiện mục tiêu 11 trong các mục tiêu phát triển bền vững thông qua tại New York năm 2015 liên quan đến các thành phố và cộng đồng dân cư là “Tiến tới các thành phố và cộng đồng dân cư mở, an toàn và bền vững”.

5. Chúng tôi rất quan tâm đến việc phát triển, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực di sản vì ý nghĩa văn hóa cũng như tác dụng hỗ trợ phát triển du lịch. Với sự ủng hộ của Chính phủ hai bên, chúng tôi cam kết tạo điều kiện quảng bá các loại hình văn hóa truyền thống và hiện đại của các địa phương nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Chúng tôi đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ thiết thực của Lãnh đạo và các cơ quan chức năng hai nước cho hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp.

Chúng tôi nhấn mạnh sự hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp sẽ đóng góp cho hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, cho hợp tác và phát triển tại hai nước. Việc chia sẻ các giá trị chung dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế và ước nguyện của các dân tộc là nền tảng bảo đảm thành công cho sự hợp tác này.

Chúng tôi cảm ơn vai trò tổ chức tuyệt vời của thành phố Cần Thơ góp phần vào thành công của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 10 và sẽ cùng nhau hướng tới Hội nghị lần thứ 11 tại Toulouse vào năm 2019.

 

 

XS Cần Thơ
Vietcombank
00264188